1-[1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-dimethylaminoethyl]-cyclohexanol