1-(4-Methoxy-3-methyl-pyridin-2-ylmethyl)-2-(4-methoxy-