2-(2-(3(S)-(3-(2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl)phenyl)-2-propanol