2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethanol