2-[[(4-methoxy -3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfanyl] 5-