(2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol