3-(3’-Chlorosulfonyl-4-chlorophenyl)-3-chlorophthalide