4-[2-Methylamino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-phenol