Methyl-2-{2-[6(2-methoxycarbonylphenoxy)pyrimidin-