N2-(1-Methylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (GS 11354)